AVG, ook bij HSV De Put

terug naar overzicht

Vrijdag, 25 mei 2018

Vandaag is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt. Elke organisatie is verplicht daaraan te voldoen, dus ook HSV De Put. Dit is onze privacyverklaring

Privacyverklaring van Hengelsportvereniging "De Put" Opijnen.
Hengelsportvereniging de Put is gevestigd te Opijnen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40156441. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelsportvereniging de Put verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS.

1.1 Hengelsportvereniging de Put verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

- zich inschrijft/aanmeldt als lid bij Hengelsportvereniging de Put
- contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d).

1.2 Hengelsportvereniging de Put verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

- voorletters en naam
- geboortedatum
- adres
- e-mailadres
- telefoonnummer
- leeftijd
- geslacht
- rekeningnummer(s)
- en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s), afgenomen producten en diensten,
hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d)

1.3 Hengelsportvereniging de Put kan deze gegevens gebruiken om:

- het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten
- beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening)
- handhaving

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelsportvereniging de Put via de contactgegevens die vermeld staan op onze website.

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelsportvereniging de Put persoonsgegevens verwerkt
(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring
(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelsportvereniging de Put met betrekking tot u verwerkt
(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelsportvereniging de Put

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Hengelsportvereniging de Put zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring
genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2 Hengelsportvereniging de Put treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw
gegevens te beveiligen.

4. DERDEN

4.1 Hengelsportvereniging de Put kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

- aangesloten hengelsportfederatie, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent
- verwerkers van Hengelsportvereniging de Put en/of Sportvisserij NL (voor de uitvoering van de dienstverlening)
- personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de visserijwet 1963 en daarop
gebaseerde regelgeving

4.2 Hengelsportvereniging de Put verstrekt uw gegevens niet andere derden dan genoemd in
artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelsportvereniging
de Put daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5 WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze
privacyverklaring geregeld te raadplegen.


Opijnen, mei 2018